THE PERSONAL YEARS / CÁC NĂM CÁ NHÂN

Description Personal Years / Mô Tả Các Năm cá Nhân

Year Description Mô Tả
1Start of a 9 Year Epicycle-a time of change, progress, new BEGINNINGS. The subject's actions this year will have a significant effect on the course of the next nine years. Inability to begin a venture now may delay prospects until the following Epicycle. The subject should clarify his goals and start working toward their achievement. He should seek out the opportunities and take advantage of them without hesitation. If the odds are encouraging, chances should be taken. (The opportunities should be studied carefully, though, because impulsiveness isn't likely to be helpful.) The individual can plan and begin a new venture or make changes or expand an existing venture or, at least, broaden his interests and activities. Power is high this year - it's a time to ACT. Hard work may be necessary to get a venture moving. Independence should be emphasized. If there are areas of dependency, this is a fine time to work on them, If existing conditions have been bothering the subject for some time, this is the time to start to break free. This is a time also, to express courage and assertiveness, to act confidently and self-reliantly. Individuality should also be stressed. This is one of the years of the Epicycle in which an important change is likely. The change is probably due to the individual's own efforts.Bắt đầu của Chu Kỳ 9 Năm - thời gian của sự thay đổi, tiến bộ, và những khởi đầu mới. Hành động của chủ thể trong năm nay sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến quỹ đạo của chín năm tiếp theo. Việc không thể bắt đầu một dự án mới bây giờ có thể làm trì hoãn các triển vọng cho đến chu kỳ tiếp theo. Chủ thể nên làm rõ mục tiêu của mình và bắt đầu làm việc để đạt được chúng. Anh ta nên tìm kiếm và tận dụng các cơ hội mà không do dự. Nếu các điều kiện thuận lợi, anh ta nên nắm lấy cơ hội. (Các cơ hội cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bởi vì sự bốc đồng có thể không có ích.) Cá nhân có thể lên kế hoạch và bắt đầu một dự án mới hoặc thay đổi, mở rộng dự án hiện tại, hoặc ít nhất, mở rộng sở thích và hoạt động của mình. Quyền lực cao trong năm nay - đây là thời gian để HÀNH ĐỘNG. Cần thiết phải làm việc chăm chỉ để thúc đẩy một dự án. Sự độc lập nên được nhấn mạnh. Nếu có những lĩnh vực phụ thuộc, đây là thời điểm tốt để làm việc trên chúng. Nếu các điều kiện hiện tại đã làm phiền chủ thể trong một thời gian, đây là thời điểm để bắt đầu thoát khỏi chúng. Đây cũng là thời gian để thể hiện sự can đảm và sự quyết đoán, hành động tự tin và tự lập. Tính cá nhân cũng nên được nhấn mạnh. Đây là một trong những năm của Chu Kỳ mà một sự thay đổi quan trọng có thể xảy ra. Sự thay đổi có thể là do những nỗ lực của chính cá nhân.
2A year to wait while ventures begun last year develop slowly. Time is vital for plans to fully mature. The subject should stay in the background and WAIT for developments. He shouldn't make much effort to move endeavors ahead. Action usually isn't necessary at this time and is likely to force conditions into less constructive channels. Aggressiveness is often followed by problems. The subject must be prepared for delays, detours, stoppages and must be. patient. He should concentrate on working with others in a spirit of COOPERATION, relating to others tactfully and with consideration. Harmony should be emphasized. The details must be taken care of when necessary. The subject may give time and effort to further another's work. Emotions and sensitivity need to be kept in balance. Difficulty with self-control is likely to heighten the nervous tension and provoke disharmony.Một năm chờ đợi trong khi các dự án bắt đầu từ năm trước phát triển chậm. Thời gian là quan trọng để các kế hoạch có thể chín muồi hoàn toàn. Chủ thể nên ở hậu trường và CHỜ đợi sự phát triển. Anh ta không nên nỗ lực nhiều để đẩy mạnh các nỗ lực. Hành động thường không cần thiết trong thời điểm này và có thể ép các điều kiện vào các kênh ít xây dựng hơn. Sự quyết đoán thường dẫn đến các vấn đề. Chủ thể phải chuẩn bị cho các sự chậm trễ, đường vòng, dừng lại và phải kiên nhẫn. Anh ta nên tập trung vào làm việc với người khác trong tinh thần HỢP TÁC, liên hệ với người khác một cách khéo léo và có cân nhắc. Sự hài hòa nên được nhấn mạnh. Các chi tiết cần được quan tâm khi cần thiết. Chủ thể có thể dành thời gian và nỗ lực để thúc đẩy công việc của người khác. Cảm xúc và sự nhạy cảm cần được giữ cân bằng. Khó khăn với sự tự kiểm soát có thể làm tăng căng thẳng thần kinh và kích động sự không hài hòa.
3A special lighter year! Though there are opportunities to expand and develop, the keynote of this year is the experiencing of pleasure and happiness and the expressing of the JOY OF LIVING. (If the Essence or the Transits have a substantially darker tone, the pleasure and happiness are likely to be considerably muffled or completely submerged.) The subject should approach experiences, if possible, with joy, cheer and enthusiasm. He should enjoy friends, lead an active social life, delight in enjoying himself with a minimum of the cares of responsibility. He shouldn't, though, indulge only in superficial or capricious activities. He should try to be there for others with vibrance and vitality. He may enjoy the deep delights of love and romance. The subject should concentrate on opportunities for self-improvement, particularly along the lines of his CREATIVE TALENTS. He should use intuition, imagination and inspiration. Advancement or recognition is possible. He may want to particularly emphasize endeavors involving words such as acting, singing or writing. It's important to handle emotions constructively. The individual should try not to waste energies. He may enjoy the satisfaction and accomplishment of bringing projects to a satisfactory conclusion. Self-indulgence or extravagance are likely to impede progress and downgrade the chance of experiencing pleasures.Một năm đặc biệt nhẹ nhàng! Mặc dù có nhiều cơ hội để mở rộng và phát triển, điểm nhấn của năm nay là trải nghiệm niềm vui và hạnh phúc và thể hiện NIỀM VUI CỦA CUỘC SỐNG. (Nếu Bản chất hoặc Chuyển tiếp có tông màu tối hơn đáng kể, niềm vui và hạnh phúc có thể bị kìm nén hoặc hoàn toàn bị che lấp.) Chủ thể nên tiếp cận các trải nghiệm, nếu có thể, với niềm vui, sự vui vẻ và nhiệt huyết. Anh ta nên tận hưởng bạn bè, dẫn đầu một cuộc sống xã hội sôi động, tận hưởng bản thân với ít lo lắng về trách nhiệm. Tuy nhiên, anh ta không nên chỉ tham gia vào các hoạt động bề ngoài hoặc ngẫu hứng. Anh ta nên cố gắng hiện diện cho người khác với sự sôi nổi và sức sống. Anh ta có thể tận hưởng niềm vui sâu sắc của tình yêu và lãng mạn. Chủ thể nên tập trung vào các cơ hội tự cải thiện, đặc biệt là theo hướng TÀI NĂNG SÁNG TẠO của mình. Anh ta nên sử dụng trực giác, trí tưởng tượng và cảm hứng. Sự tiến bộ hoặc công nhận là có thể. Anh ta có thể muốn đặc biệt nhấn mạnh các nỗ lực liên quan đến từ ngữ như diễn xuất, hát hoặc viết. Điều quan trọng là xử lý cảm xúc một cách xây dựng. Cá nhân nên cố gắng không lãng phí năng lượng. Anh ta có thể tận hưởng sự hài lòng và thành công khi đưa các dự án đến kết luận thỏa đáng. Sự tự nuông chiều hoặc xa hoa có thể cản trở tiến bộ và giảm cơ hội trải nghiệm niềm vui.
4A year to stabilize ventures, to. establish a secure base for future development. The subject must concentrate on hard work, mental and/or physical, WORK to put a solid base under his endeavors. He will have to search out and strengthen the weak areas, take care of all the details, put everything in order, ready for potential growth. He should proceed in a practical and rational manner, making the most of his ability to organize and manage. The subject should be sure to meet his obligations. If work is shirked, the resulting leisure isn't likely to be enjoyable. The work may be long and unremitting, but there's much satisfaction to be obtained from its completion. Progress is apt to be slower than expected. The subject shouldn't depend on luck or dreams they're not much help at this time. He should be efficient, economical and rational with financial matters and establish a solid foundation here, too, for the future. The subject can counteract any feelings of limitation or restriction by periodically interspersing some play to relieve the pressure of the work load. He should check on health matters when necessary.Một năm để ổn định các dự án, thiết lập một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Chủ thể phải tập trung vào làm việc chăm chỉ, cả về mặt tinh thần và/hoặc thể chất, LÀM VIỆC để đặt một nền tảng vững chắc dưới các nỗ lực của mình. Anh ta sẽ phải tìm kiếm và củng cố những khu vực yếu, chăm sóc tất cả các chi tiết, sắp xếp mọi thứ theo trật tự, sẵn sàng cho sự phát triển tiềm năng. Anh ta nên tiến hành theo cách thực tế và hợp lý, tận dụng tối đa khả năng tổ chức và quản lý của mình. Chủ thể nên chắc chắn rằng anh ta hoàn thành nghĩa vụ của mình. Nếu né tránh công việc, thời gian rảnh rỗi có được sẽ không thể tận hưởng được. Công việc có thể dài và không ngừng nghỉ, nhưng có nhiều sự hài lòng khi hoàn thành nó. Tiến bộ có thể chậm hơn mong đợi. Chủ thể không nên phụ thuộc vào may mắn hay mơ ước, chúng không giúp ích nhiều vào thời điểm này. Anh ta nên hiệu quả, tiết kiệm và hợp lý trong các vấn đề tài chính và cũng thiết lập một nền tảng vững chắc ở đây cho tương lai. Chủ thể có thể chống lại bất kỳ cảm giác hạn chế hay giới hạn nào bằng cách thỉnh thoảng xen kẽ một chút vui chơi để giảm áp lực của khối lượng công việc. Anh ta nên kiểm tra các vấn đề sức khỏe khi cần thiết.
5A year to expand horizons, to grow and change, to delight in the variety of experience. This is a time to enjoy new friends, new opportunities, adventure, excitement, social activities, to revel in FREEDOM. The subject should concentrate on feeling loose and free. He should move away from old routines, but do it constructively. If he's bogged down, this is a good time to seek out new directions. The opportunities now lie with the new and progressive. Involvement with detail work is likely to feel confining. The subject must be careful not to scatter his energy in all directions. If there's restlessness or impulsiveness, there's likely to be interferences which cut down the potential of the free-wheeling opportunities. This is one of the years of the Epicycle in which an important change is likely-probably a change of residence, work or family situation. The change may not be due to the subject's initiative, but the ultimate effect is dependent on his ability to take advantage of the change and use it to help in his forward movement.Một năm để mở rộng tầm nhìn, để phát triển và thay đổi, để tận hưởng sự đa dạng của trải nghiệm. Đây là thời gian để tận hưởng những người bạn mới, cơ hội mới, phiêu lưu, hứng thú, các hoạt động xã hội, để vui vẻ trong TỰ DO. Chủ thể nên tập trung vào cảm giác thoải mái và tự do. Anh ta nên rời xa những thói quen cũ, nhưng làm điều đó một cách xây dựng. Nếu anh ta đang bị chùn bước, đây là thời điểm tốt để tìm kiếm hướng đi mới. Các cơ hội hiện tại nằm ở những điều mới và tiến bộ. Tham gia vào công việc chi tiết có thể cảm thấy gò bó. Chủ thể phải cẩn thận không để phân tán năng lượng của mình theo mọi hướng. Nếu có sự bồn chồn hoặc bốc đồng, rất có thể sẽ có sự can thiệp làm giảm tiềm năng của những cơ hội tự do. Đây là một trong những năm của Chu Kỳ mà một sự thay đổi quan trọng có thể xảy ra - có thể là sự thay đổi về nơi ở, công việc hoặc tình huống gia đình. Sự thay đổi có thể không phải do sáng kiến của chủ thể, nhưng hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào khả năng của anh ta để tận dụng sự thay đổi đó và sử dụng nó để giúp tiến bộ về phía trước.
6A year to concentrate on home life, the duties and RESPONSIBILITIES of the FAMTLY and close community. The individual should guard against being a doormat or a martyr but must understand the occasional need for sacrifice. This is a time to help serve the spouse, children, parents and close friends. When necessary, the subject may have to take care of the infirm or elderly. He must make adjustments and work for harmony and balance this is a good time to resolve tensions, The individual should talk matters over with family and friends, understand and consider everyone's needs, try to be as unselfish and giving as possible. The subject may enjoy the deep quiet pleasures of romance, love and/or marriage. The more love and affection given, the more returned. This is a good year to get married or to continue in marriage as long as emotions are balanced and clearly, openly expressed. There's likely to be a good deal of feeling-any attempts to hide or disguise feelings are apt to backfire. Endeavors outside the home are probably moving slowly. He should give them the attention they need without neglecting domestic responsibilities. The individual must learn to accept the slow pace as well as the many demands on his time (and, often, money). He must have faith that movement is occurring even though it may not be visible to him.Một năm để tập trung vào cuộc sống gia đình, các nhiệm vụ và TRÁCH NHIỆM của GIA ĐÌNH và cộng đồng gần gũi. Cá nhân nên đề phòng không trở thành người dễ dãi hoặc tự hy sinh quá mức nhưng phải hiểu nhu cầu thỉnh thoảng cần hy sinh. Đây là thời gian để giúp đỡ và phục vụ vợ/chồng, con cái, cha mẹ và bạn bè thân thiết. Khi cần thiết, chủ thể có thể phải chăm sóc người ốm yếu hoặc người già. Anh ta phải thực hiện các điều chỉnh và làm việc để đạt được sự hài hòa và cân bằng. Đây là thời điểm tốt để giải quyết căng thẳng. Cá nhân nên thảo luận các vấn đề với gia đình và bạn bè, hiểu và xem xét nhu cầu của mọi người, cố gắng không ích kỷ và cho đi càng nhiều càng tốt. Chủ thể có thể tận hưởng những niềm vui yên bình sâu sắc của tình yêu, tình cảm và/hoặc hôn nhân. Càng cho đi nhiều tình yêu và sự quan tâm, càng nhận lại được nhiều. Đây là năm tốt để kết hôn hoặc tiếp tục duy trì hôn nhân miễn là cảm xúc được cân bằng và thể hiện rõ ràng, công khai. Có khả năng sẽ có nhiều cảm xúc - bất kỳ nỗ lực nào để che giấu hoặc ngụy trang cảm xúc đều có thể phản tác dụng. Các nỗ lực bên ngoài gia đình có thể đang diễn ra chậm chạp. Anh ta nên chú ý đến chúng mà không bỏ qua các trách nhiệm trong gia đình. Cá nhân phải học cách chấp nhận tốc độ chậm cũng như nhiều yêu cầu về thời gian (và thường là tiền bạc). Anh ta phải có niềm tin rằng sự chuyển động đang diễn ra mặc dù có thể không nhìn thấy rõ.
7A special INTROSPECTIVE year! A vital pause between the intense activities of the 4,5 and 6 Personal Years and the powerful 8 Personal Year. A time to gain an understanding of the self by spending much time in contemplation. The subject should concentrate on spending time alone or in quiet activities, as free from outside responsibilities as possible. He should try to get away from business pressures. This is a good time to meditate, examine inner depths, rely on the intuition. It's a year to study the past and present plan for the future. The subject should take little action but rather wait for developments. Associations and experiences may be completed and he may experience some loneliness at times. The individual should work to develop inner power and spiritual awarenesses, He may develop a broader faith. He may find that new interests are awakened along with new understandings. There may be a desire to study, research, teach or write about technical, scientific, religious or occult subjects, to delve into the fundamentals. This may be the time to lay the theoretical groundwork for later expansion into the business world. Appearances of coolness or detachment may irritate or alienate others who don't understand the subject's current interests or activities. He shouldn't fight and shouldn't force issues but, instead, use a minimum of quiet explanation. If there are feelings of limitation or confusion, he must wait patiently for the development of more clarity. He should check on health matters when necessary.Một năm đặc biệt hướng nội! Một khoảng dừng quan trọng giữa các hoạt động mạnh mẽ của năm Cá Nhân 4, 5 và 6 và năm Cá Nhân 8 đầy quyền lực. Đây là thời gian để hiểu bản thân bằng cách dành nhiều thời gian để suy ngẫm. Chủ thể nên tập trung vào việc dành thời gian một mình hoặc trong các hoạt động yên tĩnh, càng ít trách nhiệm bên ngoài càng tốt. Anh ta nên cố gắng tránh xa áp lực công việc. Đây là thời gian tốt để thiền, khám phá chiều sâu nội tâm và dựa vào trực giác. Đây là một năm để nghiên cứu quá khứ và hiện tại, lập kế hoạch cho tương lai. Chủ thể nên hành động ít mà thay vào đó là chờ đợi sự phát triển. Các mối quan hệ và trải nghiệm có thể kết thúc và anh ta có thể trải qua một số cảm giác cô đơn vào những thời điểm nhất định. Cá nhân nên làm việc để phát triển sức mạnh nội tâm và nhận thức tâm linh. Anh ta có thể phát triển niềm tin rộng lớn hơn. Anh ta có thể thấy rằng những sở thích mới được đánh thức cùng với những hiểu biết mới. Có thể có mong muốn học tập, nghiên cứu, giảng dạy hoặc viết về các chủ đề kỹ thuật, khoa học, tôn giáo hoặc huyền bí, để khám phá các nguyên lý cơ bản. Đây có thể là thời gian để đặt nền tảng lý thuyết cho việc mở rộng sau này vào thế giới kinh doanh. Sự xuất hiện của sự lạnh lùng hoặc tách biệt có thể làm phiền hoặc xa lánh những người không hiểu sở thích hoặc hoạt động hiện tại của chủ thể. Anh ta không nên tranh cãi và không nên ép buộc các vấn đề mà thay vào đó, sử dụng tối thiểu các lời giải thích yên tĩnh. Nếu có cảm giác hạn chế hoặc nhầm lẫn, anh ta phải kiên nhẫn chờ đợi sự phát triển của sự rõ ràng hơn. Anh ta nên kiểm tra các vấn đề sức khỏe khi cần thiết.
8The ultimate year of ACTION in the Epicycle. The subject's abilities are likely to be operating more effectively now than at any other time in the nine years. If there's a time for ACCOMPLISHMENT, this is it! He should take advantage of the situation. Ventures begun in the 1 Personal Year, then expanded, revised, analyzed in the intervening years, may well come to fruition now. The subject should use all available energy and take action at this time for maximum impact. Much of the benefit is likely to accrue in the business world, but all areas of the life are susceptible to the effects of the current dynamic energy. This doesn't mean the individual can do anything, but he can probably do more than at any time in the past seven years. There are apt to be many opportunities as well as advancement achievement, recognition and improvement in the financial status. This year can be the fitting culmination of the work that has gone before. (If little work and effort have preceded this year, there may still be benefits, but of a considerably smaller magnitude.) The subject should approach opportunities in a businesslike manner displaying efficiency, practicality, executive ability and good judgment. He should impress others with his resourcefulness and sustained effort. If possible, he should exude authority and self-confidence while avoiding an emotional and sensitivity imbalance. He must be realistic, he can't act on impractical dreams or Visions. He has, to keep a sense of perspective at all times. The work load may deplete the energy. If a strain is present, the level of activity should be lowered. The subject should check on health matters when necessary.Năm cuối cùng của HÀNH ĐỘNG trong Chu Kỳ. Khả năng của chủ thể có khả năng hoạt động hiệu quả hơn bây giờ so với bất kỳ thời điểm nào khác trong chín năm. Nếu có thời điểm để ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TỰU, thì chính là bây giờ! Anh ta nên tận dụng tình huống này. Các dự án bắt đầu từ năm Cá Nhân 1, sau đó được mở rộng, sửa đổi, phân tích trong các năm tiếp theo, có thể sẽ đạt đến đỉnh điểm bây giờ. Chủ thể nên sử dụng tất cả năng lượng sẵn có và hành động vào lúc này để có tác động tối đa. Nhiều lợi ích có thể tích lũy trong thế giới kinh doanh, nhưng tất cả các lĩnh vực của cuộc sống đều có thể bị ảnh hưởng bởi năng lượng động hiện tại. Điều này không có nghĩa là cá nhân có thể làm bất cứ điều gì, nhưng anh ta có thể làm được nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong bảy năm qua. Có khả năng có nhiều cơ hội cũng như sự thăng tiến, thành tựu, sự công nhận và cải thiện tình trạng tài chính. Năm này có thể là sự kết thúc phù hợp của công việc đã thực hiện trước đó. (Nếu ít công việc và nỗ lực đã được thực hiện trước năm nay, có thể vẫn có lợi ích, nhưng ở mức độ nhỏ hơn đáng kể.) Chủ thể nên tiếp cận các cơ hội một cách chuyên nghiệp, thể hiện sự hiệu quả, thực tế, khả năng điều hành và sự phán đoán tốt. Anh ta nên gây ấn tượng với người khác bằng sự tháo vát và nỗ lực bền bỉ của mình. Nếu có thể, anh ta nên tỏa ra quyền uy và sự tự tin trong khi tránh mất cân bằng về cảm xúc và nhạy cảm. Anh ta phải thực tế, không thể hành động dựa trên những giấc mơ hoặc tầm nhìn không thực tế. Anh ta phải giữ một cái nhìn toàn diện ở mọi lúc. Khối lượng công việc có thể làm cạn kiệt năng lượng. Nếu có sự căng thẳng, mức độ hoạt động nên được giảm xuống. Chủ thể nên kiểm tra các vấn đề sức khỏe khi cần thiết.
9The end of the Epicycle, the closing of one phase of experience. COMPLETION is the watchword. The subject should finish and leave behind as many as possible of the areas that have acted as obstacles. He should let go of these negatives, it's easier now than at any other time in the Epicycle. Now is the time to give up relationships that no longer have meaning. Some experiences or people may go out of the life and leave a deep feeling of loss. If experiences or relations show signs of ending, the subject shouldn't fight the ending rather, he should work to reach a constructive conclusion. This is the time to complete the good and meaningful experiences which seem to be ready to give way to the new. The subject should carry forward only those experiences and relations with promise for positive development in the approaching Epicycle. He should give some thought to areas to develop when the 1 Personal Year commences, He shouldn't start anything new at this time, if possible, especially something major like marriage or a new business, although beginnings can be made during the closing months of this year when the vibrations of the coming year can be felt. Activities started in a 9 Personal Year often end prematurely. The individual must be prepared to experience much drama and emotion. He should express love and compassion, although little may be returned. There may be artistic or creative endeavors. The subject should check on health matters when necessary. This is one of the years of the Epicycle in which an important change is likely. The change may be initiated by the individual's efforts or by others' efforts.Cuối cùng của Chu Kỳ, sự kết thúc của một giai đoạn trải nghiệm. HOÀN THÀNH là phương châm. Chủ thể nên hoàn thành và bỏ lại càng nhiều điều cản trở càng tốt. Anh ta nên từ bỏ những điều tiêu cực này, điều này dễ dàng hơn bây giờ so với bất kỳ thời điểm nào khác trong Chu Kỳ. Bây giờ là thời điểm để từ bỏ những mối quan hệ không còn ý nghĩa nữa. Một số trải nghiệm hoặc người có thể ra đi khỏi cuộc sống và để lại một cảm giác mất mát sâu sắc. Nếu trải nghiệm hoặc mối quan hệ cho thấy dấu hiệu kết thúc, chủ thể không nên chiến đấu với cái kết mà thay vào đó, anh ta nên làm việc để đạt được một kết luận xây dựng. Đây là thời điểm để hoàn thành những trải nghiệm tốt và có ý nghĩa mà dường như sẵn sàng nhường chỗ cho những điều mới. Chủ thể chỉ nên tiếp tục những trải nghiệm và mối quan hệ hứa hẹn cho sự phát triển tích cực trong Chu Kỳ sắp tới. Anh ta nên suy nghĩ về những lĩnh vực cần phát triển khi năm Cá Nhân 1 bắt đầu. Anh ta không nên bắt đầu bất cứ điều gì mới vào thời điểm này, nếu có thể, đặc biệt là một điều lớn như hôn nhân hoặc một doanh nghiệp mới, tuy nhiên, có thể bắt đầu những khởi đầu trong những tháng cuối cùng của năm này khi cảm nhận được nhịp sống của năm tiếp theo. Các hoạt động bắt đầu trong năm Cá Nhân 9 thường kết thúc sớm. Cá nhân phải sẵn lòng trải nghiệm nhiều drama và cảm xúc. Anh ta nên bày tỏ tình yêu và lòng từ bi, mặc dù có thể sẽ không nhận lại nhiều. Có thể có các hoạt động nghệ thuật hoặc sáng tạo. Chủ thể nên kiểm tra các vấn đề sức khỏe khi cần thiết. Đây là một trong những năm của Chu Kỳ mà một sự thay đổi quan trọng có khả năng xảy ra. Sự thay đổi có thể được khởi xướng bởi nỗ lực của cá nhân hoặc của người khác.
11A year in which heightened sensitivity is emphasized. By tuning in to experiences in a special way, expanded awarenesses may be received. The subject may want to concentrate on experiences involving spiritual or occult matters. Understanding of these experiences may contribute to INNER DEVELOPMENT and a deeper use of the intuition. The individual should prepare for considerable nervous tension, although, even with preparation, there are apt to be difficulties which may detract from the ability to absorb the new awarenesses. The emphases stressed by the 2 Personal Year are also in effect.Một năm nơi mà sự nhạy cảm tăng cao được nhấn mạnh. Bằng cách điều chỉnh trải nghiệm một cách đặc biệt, nhận thức được mở rộng có thể được nhận thức. Chủ thể có thể muốn tập trung vào những trải nghiệm liên quan đến các vấn đề tâm linh hoặc huyền bí. Hiểu biết về những trải nghiệm này có thể đóng góp vào SỰ PHÁT TRIỂN BÊN TRONG và sử dụng trực giác một cách sâu sắc hơn. Cá nhân nên chuẩn bị cho một lượng căng thẳng thần kinh đáng kể, tuy nhiên, ngay cả khi đã chuẩn bị, có khả năng sẽ gặp khó khăn có thể làm giảm khả năng hấp thụ nhận thức mới. Những điểm nhấn được nhấn mạnh bởi năm Cá Nhân 2 cũng có hiệu lực.
22A year with possibilities for progress on significant projects or progress on ventures with significant influence. The subject should approach these endeavors only if he is feeling idealistic and extremely capable. Status, recognition and financial gain may result if there are pure humanitarian motives with little concern for personal gain. Heightened nervous tension usually accompanies the SIGNIFICANT OPPORTUNITIES. The tension is likely to complicate the relation with others and impede progress. Maturity and high-level power are necessary for advancement. If there are any doubts, revert to the emphases stressed by the 4 Personal Year. Even when the opportunities of the 22 Personal Year are experienced, the emphases of the 4 Personal Year remain in effect.Một năm với những cơ hội tiến bộ đối với các dự án quan trọng hoặc tiến bộ đối với các dự án có ảnh hưởng đáng kể. Chủ thể nên tiếp cận những nỗ lực này chỉ khi anh ta cảm thấy lý tưởng và cực kỳ có khả năng. Vị thế, sự công nhận và lợi ích tài chính có thể đến nếu có động cơ nhân đạo thuần túy với ít quan tâm đến lợi ích cá nhân. Sự căng thẳng thần kinh tăng cao thường đi kèm với các CƠ HỘI QUAN TRỌNG. Sự căng thẳng có khả năng làm phức tạp mối quan hệ với người khác và làm chậm tiến trình. Sự trưởng thành và sức mạnh ở mức cao là cần thiết cho sự tiến bộ. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy quay lại những điểm nhấn được nhấn mạnh bởi năm Cá Nhân 4. Ngay cả khi những cơ hội của năm Cá Nhân 22 được trải nghiệm, những điểm nhấn của năm Cá Nhân 4 vẫn còn hiệu lực.