Tìm hiểu bản thân qua những con số Thần Số Học
GIỚI THIỆU

Mỗi người sinh ra đều có những khả năng và tiềm năng đặc biệt của riêng mình. Xem sách THẦN SỐ HỌC (NUMEROLOGY) thấy những thông tin hữu ích nên trích dẫn từ sách để giới thiệu đến các bạn, các bạn có thể xem và tự chiêm nghiệm bản thân qua những con số được phân tích dựa vào ngày sinh và tên gọi. Ngày sinh là yếu tố cố định không thể thay đổi. Mỗi tên gọi có những tiềm năng riêng. Tên gọi có thể bổ trợ cho ngày sinh để phát huy các năng lực có sẵn mà có thể chúng ta chưa biết. Các thông tin được trích dẫn từ sách bằng tiếng Anh và được hỗ trợ dịch sang tiếng Việt thông qua trí tuệ nhân tạo do đó có những câu không sát nghĩa thì có thể tham khảo ở phần tiếng Anh. Một số yếu tố được đề cập và có thể tham khảo 1/ SỐ ĐƯỜNG ĐỜI (LIFE PATH); 2/ SỐ VỀ BIỂU HIỆN TIỀM NĂNG TỰ NHIÊN (EXPRESSION); 3/ ĐỘNG LỰC BÊN TRONG CON NGƯỜI (SOUL URGE); 4/ SỐ NGÀY SINH (BIRTHDAY); 5/ NHỮNG CON SỐ NGÀY SINH, NHỮNG CON SỐ THUỘC VỀ TÊN GỌI; VÀ NHỮNG MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CON SỐ LÀM NÊN SỰ KHÁC BIỆT; BA GIAI ĐOẠN VÀ BỐN ĐỈNH CAO (QUÃNG THỜI GIAN) TRONG CUỘC ĐỜI;

GIÁ TRỊ SỐ CỦA TỪNG KÝ TỰ TRONG BẢNG CHỮ CÁI

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z