THE CORE AND SOME CYCLES / 4 THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ MỘT SỐ CHU KỲ

Definition of the CORE / Định nghĩa về 4 thành phần cốt lõi

Element Definition Định nghĩa
Life_PathTHE LIFE PATH IS THE MAJOR LESSON TO BE LEARNED IN THIS LIFE, THE CENTRAL FOCUS OF A PERSON'S EXISTENCE. The Life Path is at the heart of the core. The Life Path (sometimes called the Birthforce, Birthpath or Destiny) determines other related matters.LIFE PATH là đường đời con người sẽ phải trải qua, trọng tâm đề cập đến sự tồn tại của con người. Đây là yếu tố chính và từ đây làm cơ sở để xác định các yếu tố liên quan khác.
ExpressionTHE EXPRESSION IS A PERSON'S POTENTIAL NATURAL ABILITIES. The Expression is second in importance of the four core elements.EXPRESSION là những khả năng tự nhiên tiềm ẩn của một người. Biểu cảm là yếu tố quan trọng thứ hai trong bốn yếu tố cốt lõi.
Soul_UrgeTHE SOUL URGE IS A PERSON'S INNER MOTIVATION, WHAT HE WANTS TO BE, TO HAVE AND TO DO. The Soul Urge is third in importance of the four core elements. The Soul Urge (sometimes known as the Heart's Desire, the Motivation or the Ideality) is concerned with deep inner longings.SOUL URGE là động lực bên trong của một người, là những gì mà người ấy muốn trở thành, muốn có và muốn làm. Đây là yếu tố quan trọng thứ ba trong bốn yếu tố cốt lõi. Nó liên quan đến những khao khát sâu kín bên trong con người.
BirthdayTHE BIRTHDAY IS A SUB-LESSON TO BE LEARNED IN THIS LIFE, A SUB-FOCUS ON THE LIFE PATH. The Birthday is fourth in importance of the four core elements.BIRTHDAY ngày sinh cũng là 1 yếu tố tạo nên sự khác biệt của con người, nó là yếu tố quan trọng thứ tư trong bốn yếu tố cốt lõi.
PinnacleTHE FOUR PINNACLES DESCRIBE THE GENERAL INFLUENCES DURING EACH OF THE FOUR PINNACLE PHASES OF THE LIFE. The Pinnacles are important in the description of the tone of the individual's background. The First Pinnacle, or Developmental Pinnacle, covers youth and young adulthood. It describes some of the influences strongly affecting the young person's development. It's particularly important to build a foundation here in the First Pinnacle for the Second and Third Pinnacles. The First Pinnacle often appears limiting. The Second and Third Pinnacles are two shorter phases (nine years each) which together span the important middle years. Both are involved with what is often the most productive period of life. The Third Pinnacle is more expressive and more productive than the Second, so that it may be well to devote a good deal of energy in the Second Pinnacle to preparation for the Third. A bit of attention should be given in the Third Pinnacle to preparation for the Fourth. The Fourth Pinnacle, or Integrative Pinnacle, is in covering the later years of life. The “feel” of this last Pinnacle is heavily dependent on the growth and satisfactions of the productive period of life, the previous two Pinnacles. The influences of the period affect the subject about as much as the satisfied (or dissatisfied) sense of development he brings to the start of the Pinnacle.CÓ BỐN GIAI ĐOẠN (3 BƯỚC NGOẶT-ĐIỂM KẾT NỐI GIỮA CÁC GIAI ĐOẠN) TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MỖI NGƯỜI VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG TRONG MỖI GIAI ĐOẠN CỦA ĐỜI NGƯỜI. Mỗi cá nhân sẽ có sự ảnh hưởng khác nhau trong từng giai đoạn. Giai đoạn Thứ Nhất hay còn gọi là giai đoạn phát triển bao gồm suốt thời gian tuổi trẻ và thanh xuân. Nó mô tả một số ảnh hưởng mạnh mẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của người trẻ. Đây là một điều rất quan trọng để xây dựng nền tảng ở đây trong Đỉnh cao đầu tiên và chuẩn bị cho giai đoạn Đỉnh cao thứ hai và thứ Ba. Giai đoạn này thường có vẻ giới hạn. Giai đoạn 2 và 3 có thời gian ngắn hơn (chu kỳ 9 năm cho mỗi giai đoạn) kéo dài trong thời giant rung niên. Đây là 2 giai đoạn tiềm năng nhất trong cuộc đời. Giai đoạn 4 bắt đầu từ cuối gia đoạn 3 và kéo dài đến cuối đời. Giai đoạn này phụ thuộc vào kết quả của các giai đoạn trước đó.